Pravidla soutěží

I. Pravidla soutěží

 1. Výherce soutěže kontaktuje zástupce redakce Dámy na kole.
 2. Ceny výhercům budou předány redakcí Dámy na kole na základě individuální dohody s výhercem.
 3. Výherci jsou povinni si výhru vyzvednout dle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře.
 4. Před konečným vyhodnocením soutěže je redakce Dámy na kole oprávněna požadovat po soutěžícím ověření jeho totožnosti ve vztahu k registraci soutěžícího na facebook stránce Dámy na kole.
 5. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.
 6. Soutěž probíhá na území celé České Republiky.
 7. Účastníkem soutěže se může stát každá osoba starší 18 let, která se stane fanouškem Dámy na kole na sociální síti Facebook.
 8. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni pracovníci redakce Dámy na kole, management spolupořadatelů soutěže a společnosti, která poskytla ceny pro výherce soutěže.
 9. Vstupem do soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla.
 10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 11. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.
 12. Ve sporných případech si pořadatel soutěže vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 13. Soutěže se lze účastnit pod stejnou identitou jen jednou.
 14. Do soutěže bude zařazen každý účastník splňující podmínky dle bodu 2. čl. III. těchto pravidel.
 15. Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 16. Účastník soutěže poskytuje akceptací těchto Pravidel pořadateli soutěže souhlas, aby jeho osobní údaje uvedené v registraci (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže uvedl při registraci) zpracoval pro účely této soutěže ve smyslu ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Toto právo soutěžící poskytuje pořadateli soutěže na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
 17. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využil pořadatel soutěže pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.